Mariánský sloup postavený v letech 1723 - 1727. Je dílem M. B. Brauna a jeho sochařské dílny. V 90. letech byl originál nahrazen kopií.

Chrám sv. Mikuláše byl založen počátkem 14. st. (byl součástí městského opevnění) a dostavěn v druhé polovině 15. st. Je významným dílem pozdní, tzv. jagellonské gotiky. Dnešní podobu získal začátkem 20. st.

Kostel sv. Jakuba byl založen ve 14. st. a přestavěn v 16. st.

Wenkeův dům je významná památka české moderní architektury. Bývalý obchodní dům byl postaven v letech 1910 - 1911 podle projektu J. Gočára. Dnes tu sídlí městské muzeum.

Fügnerova sokolovna byla postavená v letech 1901 - 1903 podle projektu J. Podhajského. V padesátých letech byla sokolovna přestavěna na divadlo.

Boučkovo loutkové divadlo vzniklo v r. 1928 zásluhou učitele R. Boučka.


Jaroměřská "nej"

     Nejstarší písemná zpráva o Jaroměři se nachází v letopise Kosmova pokračovatele tzv. Kanovníka Vyšehradského z roku 1126.
     Nejstarší existující stavby jsou chrám svatého Mikuláše a přilehlá městská brána se zvonicí. Počátky kostela jsou sice zahaleny nejasnostmi, avšak na základě rozboru jeho stavebních prvků lze počátek gotické stavby klást do první poloviny 14. století a dokončení předhusitské etapy výstavby do 3. třetiny 14. století. Brána byla součástí městského opevnění, které bylo postaveno již koncem 13. století.
     Nejstarší vyobrazení Jaroměře nacházející se v Jaroměři je zachyceno na obraze sv. Mikuláše z r. 1845 v budově děkanství a na oltářním obraze sv. Jana Nepomuckého z r. 1746 v chrámu sv. Mikuláše.
     Nejstarší plán Jaroměře pochází z r. 1764, vznikl při přípravě stavby pevnosti Plesu, nese podpis inženýra Querlonde. Kolorovaný na papíře, vlastní mapová část 190x714 mm, je uložen v městském muzeu.
     Nejstarší most je tzv. Kotoulovský na začátku Havlíčkovy ulice, pochází z 15. století, v 17. století byl rozšířen.
     Nejníže položené místo se nachází na lukách při Labi v Semonicích, a to 248 m n.m. Náměstí ČSA leží 270 m n. m.
     Nejvýše položené místo se nachází u vodojemu nad nemocnicí, a to 289 m n. m.

1837 - řetězový most přes Labe postavený v r. 1831 (druhý nejstarší v Čechách).
1857 - železniční trať Pardubice-Liberec (jedna z nejstarších v Čechách).
1859 - dřevěný železniční most přes Labe (nejdelší v Rakouské monarchii).
1862 - jaroměřský Sokol (druhý nejstarší v Čechách).
1882 - přádelna juty firmy Etrich (první v Čechách).
1910 - let Ing. Kašpara v Josefově (třetí veřejný vzlet letadla v Čechách).
1911 - Wenkův dům (evropské prvenství zavěšené konstrukce průčelí).
1967 - jaroměřská sauna (první ve Východočeském kraji).
1967 - kino Svět (druhé ve Východočeském kraji pro promítání 70 mm filmů).

Návštěvy hlav státu

1420 - císař Zikmund při tažení z Vratislavi do Prahy procházel se svým vojskem Jaroměří.
1620 - Zimní král Fridrich Falcký opustil Čechy po bitvě na Bílé hoře přes Jaroměř.
1744 - pruský král Fridrich s vojskem procházel Jaroměří
1766 - poprvé císař Josef II. projel Jaroměří při obhlídce českého pohraničí, poté navštívil Jaroměř a především Ples ještě osmkrát.
1813 - ruský car Alexandr I. a pruský král Fridrich Vilém II. s vojském projížděli Jaroměří.
1836 - rakouský císař Ferdinand V. navštívil Jaroměř a prohlédl si řetězový most.
1926 - prezident republiky T. G. Masaryk přijel z Velichovek do Josefova a pak do Jaroměře, kde navštívil hospodářskou výstavu. Promluvil zde k 20 000 lidí.
1946 - prezident republiky Eduard Beneš se stavil v Jaroměři při cestě z oslavy bratří Čapků v Malých Svatoňovicích.
1990 - prezident republiky Václav Havel se zastavil v Jaroměři, setkal se pouze s občany na jaroměřském náměstí.

Pobyt dalších významných osobností

1838-1839 - spisovatelka Božena Němcová žila s manželem v Josefově.
1892 - Antonín Dvořák při turné před odjezdem do Ameriky vystoupil v Jaroměři s klavírním koncertem.
1936-1946 - spisovatel Jaroslav Žák působil jako profesor na jaroměřském gymnáziu.
1946 - ministr zahraničí Jan Masaryk dvakrát přiletěl na josefovské letiště, aby odtud cestoval dál.
1952 - předseda vlády Antonín Zápotocký besedoval v Jaroměři o svých knihách.

Významní rodáci

Otakar Španiel (1881 Jaroměř - 1955 Praha) - sochař a medailér, tvůrce prvních československých mincí, profesor a rektor Akademie výtvarných umění v Praze.
Josef Šíma (1891 Jaroměř - 1971 Paříž) - evropsky proslulý malíř.
Josef Wagner (1901 - 1957 Havlíčkův Brod) - sochař, profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze).
Antonín Hampl (1874 Jaroměř - 1942 Berlín) - předseda Československé sociálně dem. strany dělnické, ministr vlády.
PhDr. František Černý, DrSc. (1926 Jaroměř) - historik a teatrolog, profesor a děkan Filozofické fakulty UK v Praze.
RnDr. Zdeněk Veselovský, CSc. (1928 Jaroměř) - zoolog a spisovatel, ředitel ZOO v Praze.
PhDr. Vladimír Wolf (1942 Jaroměř) - historik, docent Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové.

Starostové města po roce 1948

1948 - Miloš Housa
1950 - František Novák
1956 - Jan Horák
1960 - Jiří Jarolímek
1964 - Ing. Karel Zelinger
1967 - Bořivoj Čech
1971 - František Šotola
1976 - Václav Konečný
1980 - Ladislav Marha
1985 - Vladimír Pospíšil
1990 - PhDr. Pavel Mertlík
1998 - Ing. Jiřina Jelínková
2003 - Ing. Vratislav Čermák
2006 - Ing. Jiří Klepsa